Search This Blog

2009-10-23

Сэтгэгдэл устгах асуудалд

Л.Галбаатар

Блогийн эзэн сэтгэгдэл устгах, сэтгэгдлээ устгуулах этгээд түүнийг эсэргүүцэх, аль нь ч эрх зүйн үр дагавартай.
Аль нэг нь огт хариуцлага хүлээхгүй гэсэн үг биш.

Сэтгэгдэл нь гүтгэх, доромжлох гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнтэй байвал бичсэн этгээд хариуцлага хүлээнэ. бичүүлсэн буюу түүнийг устгаагүй этгээд гэмт хэргийн хамтран оролцогч буюу захиалагч, зохион байгуулагч, хатгагч, гүйцэтгэгч, хамжигчийн аль нэг гэж тооцогдоно.

Энд, хүлээх хариуцлага л ялгаатай байгаа юм. бас гэмт хэрэг үйлдсэнээр л хариуцлагын асуудал яригдана гэж ойлгож болохгүй. гэмт хэрэгт бэлтгэсэн, завдсан үйлдэлд хариуцлага хүлээдэг, мэдээж хөнгөн хариуцлага яригдана.

Блог дахь бичлэг, сэтгэгдэл гэмт хэрэг биш эрх зүйн зөрчил болж, бусдад гэм хор учруулсан тохиолдолд шууд гэм хор учруулсан этгээд төдийгүй түүнийг уруу татсан, дэмжин тусалсан, бас гэм хор учруулсны үр дүнг санаатай ашигласан этгээд хариуцлага хүлээнэ.

Гэхдээ дээрх бүх хариуцлагын асуудал эрх бүхий байгууллагад өргөдөл, гомдол, мэдээлэл өгснөөр үйлчилнэ. хэн нэгэн гомдол гаргах эсхийг нь урьдчилж мэдэхгүй, тэгээд ч гомдол гаргах ажиллагаа нь хэцүү биш, амархан тул блог, ер нь сайт дахь сэтгэгдлийг устгах нь эрх зүйн үр дагавар үүсгэхээс олон хүнийг хамгаалсан үйлдэл юм.

Read more...