Search This Blog

Publications

2018 оны 01 дүгээр сарын байдлаарх эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалтын дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ

My Books:
1. Л.Галбаатар. "Цахим эрх зүй-хууль зүйн өгүүлэл, ярилцлага". Улаанбаатар. 2010. ISBN 978-99962-1-071-6. 

L.Galbaatar. Cyber Law. 
Ulaanbaatar, Mongolia, 
2010, 141p. 
ISBN 978-99962-1-071-6
2-3. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. "Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл - I, II боть". Улаанбаатар. 2015.07; 2016.10

Тус бүтээлд албан үүргийн дагуу эмхэтгэгчийн үүрэг гүйцэтгэсэн. Энэ хүрээнд 2014, 2015 онд Монгол Улсын хэмжээнд шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрүүдээс тодорхой аргачлалын дагуу шалгаруулж тус эмхэтгэлд оруулсан. 
4. Л.Галбаатар. “Кибер гэмт хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх нь”. МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар. Улаанбаатар. 2015. ISBN 978-99973-42-61-4

- Номын нээлтийн тухай тэмдэглэл
5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын Дээд шүүх, "Эрх зүйн боловсрол" академи. Эрүүгийн эрх зүйн сургалтын гарын авлага. Улаанбаатар. 2015. 
ISBN 978-99973-968-2-2. 
Тус бүтээл хамтарсан зохиогчоор оролцсон. 
6. Hye-Shin Cho, Batbayar Enkhee, Galbaatar Lkhagvasuren, Doljin Sodnom and Odgerel Tseveen. "A Comparative Study on Cybersecurity Legislation in Mongolia and South Korea". Korea Legislation Research Institute. October 20, 2016. ISBN 978-89-6684-664-17. Galbaatar Lkhagvasuren. Cybersecurity Cooperation of Countries: Impact of Draft International Code of Conduct for Information Security. Proceedings of the 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. Pages 564-565. New Delhi AA, India — March 07 - 09, 2017 
ACM New York, NY, USA ©2017 
ISBN: 978-1-4503-4825-6
8. Galbaatar Lkhagvasuren. Impact of Draft International Code of Conduct for Information SecurityLAP LAMBERT Academic Publishing. 2017-08-08. ISBN 978-620-2-01676-6
Judicial General Council of Mongolia.
Mongolian selected court decisions 
- Volume I, II.
Ulaanbaatar. 2015; 2016
L.Galbaatar. Resolving a Cybercrime Case by a Court. (Training handbook for judges, prosecutors and investigators). NUM Press Publishing. Ulaanbaatar, Mongolia. 2015. 
ISBN 978-99973-968-2-2. 

Editor B.Bat-Erdene. The Handbook of Criminal Law. Ulaanbaatar, Mongolia. 2015

A Comparative Study on Cybersecurity Legislation in Mongolia and South Korea
Proceedings of the 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance

My Articles:
1. Цахим орчин дахь хүүхдийн эрхийн хамгаалалт 
/бодлогын судалгаа/. 

Тус судалгааны багийн удирдагчаар Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн судалгааны төвийн эрхлэгч, хууль зүйн доктор И.Идэш, багийн гишүүдэд бодлогын судлаач С.Батбаяр, Б.Ундрах, Ж.Алтансүх, Монголын төмөр зам ТӨХК-ийн хуульч Л.Галбаатар нар ажилласан. 

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл (2012-2013) - III боть. Улаанбаатар. 2014. ISBN 978-99962-57-52-0Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. "Хууль дээдлэх ёс" сэтгүүл. Тусгай дугаар. Цуврал 46. Улаанбаатар. 2013
National Legal Institute.
Research Report (2012-2013)
- Volume III. Ulaanbaatar. 2014
National Legal Institute of Mongolia. Law Review. Special Edition. Volume 6 

2. L.Galbaatar. Current developments of legal regulations online in Mongolia. May 2015. The Insider magazine. Ulaanbaatar. Mongolia.  

Special edition for 
5th Freedom Online
Coalition Conference.

3. Л.Галбаатар. Кибер аюулгүй байдлыг хангах олон талт олон улсын гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орох асуудал. 2015.05.27
“Mongolian National Security 
and International Treaties”
Ulaanbaatar, Mongolia.2015.05.27

4. Л.Галбаатар. Монгол Улсад эрүүгийн болон захиргааны хэрэгт эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаа явуулах нь. 2015.09.16 

JICA. Project on Improvement of Mediation System. Research Articles of Mediation. Ulaanbaatar. 2015.09.16

5. Л.Галбаатар. Интернэт сэтгүүлзүйг тойрсон эрх зүйн зарим асуудал. /илтгэл/. 2013.10
Press Institute. Legal Environment of Free Journalism. 2nd General meeting of Media Officers. Ulaanbaatar. 2013

6. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс эрхлэн гаргадаг улирал тутмын "Шүүх эрх мэдэл" мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэлд дараах өгүүлэл нийтлүүлжээ. Үүнд:

- Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Miranda v. Arizona. (2015 он, дугаар №1)
- Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тогтолцоог бүрдүүлэх нь (2015 он, дугаар №2)
- Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь
- Шүүхийн нээлттэй байдал ба шүүх хуралдааныг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулах эрх зүйн зохицуулалт: Европын зөвлөлийн жишээн дээр
Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Brown v. Board of Education of Topeka
(2015 он, дугаар №3)
Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Riley v. California - 2014
(2016 он, дугаар №1)
- Шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах бүтэц, цаашид түүнийг бэхжүүлэх арга зам (2016 он, дугаар №3)
- Европ дахь шударга ёсны ирээдүйн асуудлаарх Варшавын тунхаг /орчуулга/ (2016 он, дугаар №3)
Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Loving v. Virginia - 1967 (2016 он, дугаар №3)
- Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн ёс зүй: Бэрхшээл ба шийдэл. (2016 он, дугаар №4) /А.Энхбаатарын хамт/
- Шүүхийн шийдвэрийг боловсронгуй болгох асуудлаарх зөвлөмж (2016 он, дугаар №4)
- Захиргааны хэрэгт эвлэрүүлэн зуучлах боломж. (2017 он, №1, 102-118 дахь тал)
- Эрүүгийн хууль дахь шинэ гэмт хэргийн онцлог шинж. (2017 он, №2, 46-52 дахь тал)
- Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь. (2017 он, №2, 56-64 дэх тал)

7. Л.Галбаатар. "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн уучлал үзүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн зарим асуудал" /өгүүлэл/. Онол, арга зүйн "Хүний эрх" сэтгүүл. 2015/02 (45). 
ISBN: 978-99973-3-242-4 
8. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл (2015 он). Улаанбаатар. 2016. 
Тус эмхэтгэлд миний хийсэн болон оролцсон дараах судалгааны ажил багтан хэвлэгджээ:
- Шүүгчийн хариуцлагын тогтолцоо /оролцсон/
- Шүүгчийн ёс зүйн гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагаа /оролцсон/
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тогтолцоог оновчтой бүрдүүлэх нь /хийсэн/
- Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалт /хийсэн/
- Олон улсын иргэний процессын эрх зүй ба Монгол Улсын шүүх дэх иргэний хэргийн харилцан туслалцаа үзүүлэх ажиллагаа /хийсэн/
- Өршөөл болон уучлалын талаарх гадаадын зарим орны Үндсэн хуулийн зохицуулалт-лавлагаа /хийсэн/
- Шүүх хуралдааны явцыг олон нийтэд шууд дамжуулах гадаадын зарим улсын эрх зүйн зохицуулалт , туршлага-лавлагаа /оролцсон/. 9. L.Galbaatar. International Treaty on Cybercrime and Mongolian Legal Regulations in Cyberspace. Mongolian Law Review, 2015(04). Ulaanbaatar, Mongolia. February 2016. 

10. Л.Галбаатар. "Өршөөл болон уучлал үзүүлэх асуудлаарх Үндсэн хуулийн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа: Монгол Улсын нөхцөл байдал". Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. "Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс-VII" (илтгэлийн эмхэтгэл). Улаанбаатар. 2016.02. 45-57 дахь тал


11. Л.Галбаатар. "Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааны бодлого" /өгүүлэл/. "Стратегийн судалгаа" сэтгүүл, №73 (1/2016)


12. Л.Галбаатар, Ц.Одгэрэл. "Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааны эрх зүйн орчин" /илтгэл/. “Олон улсын эрх зүй: Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл. Улаанбаатар. 2016.05.25.  13. Л.Галбаатар. "Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой зарим асуудал" /илтгэл/. Улаанбаатар. 2016.06.10.  

14. L.Galbaatar. "Mongolia’s cyber security cooperation: What are the prospects for Mongolian cybersecurity cooperation with Russia and China?" 
-The Diplomat (International current-affairs magazine for the Asia-Pacific region). June 7, 2016 http://thediplomat.com/2016/06/mongolias-cybersecurity-cooperation/
-The Mongolian Observer • June 29 & July 13. 2016 (Double Issue). p. 56-57
The Mongolian Journal of Geopolitical Studies. №1, 2016. p. 53-54. April, 2016.


15. Л.Галбаатар, Ч.Содхүү. Шударга шүүхээр шүүлгэх, шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрхийг хангах нь: Шүүхийн шийдвэрийн чанарыг сайжруулах хүчин зүйлс. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. "Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс-VIII" (илтгэлийн эмхэтгэл). Улаанбаатар. 2017.02. 6-16 дахь тал16. Л.Галбаатар. Хүрээлэн буй орчинтой холбоотой нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөнийг шүүхэд нотлох асуудал. "Эрх зүйн процесс-эрх зүйн шинэтгэл" ЭШБХ-ын илтгэлийн эмхтгэл. 2017.03.29
Judicial General Council of Mongolia. Judicial power
(Quarterly of information and methods)

National Human Rights Commission of Mongolia. Human Rights (Journal of theory and method). 2015/02Judicial Research, Information and Training Institute. Compilation of Research Studies (2015). Ulaanbaatar, Mongolia. 2016

Mongolian Law Review. 2015(04)

The Constitution and The Rule of Law. National Legal Institute. Ulaanbaatar, Mongolia. Feb 2016

The Mongolian Journal of Strategic Studies. №73 (1/2016). ISSN 2312-9670

International Law: Cooperation of the Mongolia between Russia and China. Ulaanbaatar, Mongolia. May 25, 2016 


Protection of victims, witnesses and other cooperating persons
The Diplomat (International current-affairs magazine for the Asia-Pacific region). June 7, 2016

The Mongolian Observer • June 29 & July 13. 2016 (Double Issue)
The Constitution and The Rule of Law. National Legal Institute. Ulaanbaatar, Mongolia. Feb 2017

Creative Commons LicenseЦахим эрх зүй by Л.Галбаатар is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at www.galbaatar.blogspot.com. Permissions beyond the scope of this license may be available at galbaatar@gmail.com
Read more...

No comments: