Search This Blog

2013-04-02

Монгол Улсын хууль тогтоомж дахь мэдээллийн технологи, цахим орчны зарим нэр томъёо, ойлголт

Татаж авах

Энд эрх зүйн актаар тодорхойлогдсон 65 ойлголт, тодорхойлогдоогүй 25 нэр үг, 15 үйл үг бий.
Мөн ижил нэр томъёог хуулиуд өөр хоорондоо харилцан адилгүй тодорхойлсон нь бий.
Үүнд "цахим баримт бичиг", "цахим гарын үсэг", "тоон гарын үсэг", "тогтмол шинэчлэх", "сүлжээ" зэрэг ойлголт хамаарч байна. 
Энэхүү нэр томъёоны жагсаалт нь энэ чиглэлийн судалгааны бүтээл, цаашдын хууль тогтоомжид анхаарч тусгахад хэрэглэгдэх боломжтой. 

No comments: